Categories
Blog

ค่าธรรมเนียม Local Charge เป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เรียกเก็บโดยท่าเรือหรือบริษัทขนส่งสินค้าภายในประเทศไทย

Local Charge : ค่าธรรมเนียมท่าเรือและบริการเสริมในประเทศไทย

ค่าธรรมเนียม Local Charge หรือ ค่าธรรมเนียมท้องถิ่น หมายถึง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เรียกเก็บโดยท่าเรือ หรือบริษัทขนส่งสินค้าภายในประเทศไทย ค่าใช้จ่ายเหล่านี้แยกต่างหากจากค่าขนส่งสินค้า (Freight) และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมท่าเรือปลายทาง (Terminal Handling Charge – THC) และค่าธรรมเนียมศุลกากร (Customs Clearance Fee)

ค่าธรรมเนียม Local Charge

ประเภทของ Local Charge:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการตู้สินค้า (Container Handling Charge – CHC): ค่าธรรมเนียมสำหรับการขนย้าย จัดการ และจัดเก็บตู้สินค้าภายในท่าเรือ
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสินค้า (Cargo Inspection Fee): ค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจสอบสินค้าขาเข้า ขาออก หรือสินค้าผ่านแดน
 • ค่าธรรมเนียมการทำความสะอาดตู้สินค้า (Container Cleaning Fee): ค่าธรรมเนียมสำหรับการทำความสะอาดตู้สินค้าก่อนการขนส่ง
 • ค่าธรรมเนียมการชั่งน้ำหนักสินค้า (Weighbridge Fee): ค่าธรรมเนียมสำหรับการชั่งน้ำหนักสินค้า
 • ค่าธรรมเนียมการรักษาความปลอดภัย (Security Fee): ค่าธรรมเนียมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยภายในท่าเรือ
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: อาจมีค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับท่าเรือ บริษัทขนส่งสินค้า และประเภทของสินค้า

การเรียกเก็บ Local Charge:

 • ผู้ส่งออก/ผู้นำเข้า: โดยทั่วไปแล้ว ผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่า Local Charge
 • บริษัทขนส่งสินค้า: บริษัทขนส่งสินค้าบางแห่งอาจรวมค่า Local Charge ไว้ในใบแจ้งหนี้ค่าขนส่งสินค้า แต่บางแห่งอาจแยกเรียกเก็บเพิ่มเติม
 • การชำระเงิน: วิธีการชำระค่า Local Charge ขึ้นอยู่กับนโยบายของท่าเรือ บริษัทขนส่งสินค้า และเงื่อนไขการขนส่ง

ผลกระทบต่อธุรกิจ:

 • ต้นทุนการขนส่งสินค้า: Local Charge ส่งผลต่อต้นทุนการขนส่งสินค้าโดยรวม
 • การแข่งขัน: ผู้ส่งออก/ผู้นำเข้าควรเปรียบเทียบค่า Local Charge ของท่าเรือ บริษัทขนส่งสินค้า ที่แตกต่างกัน เพื่อเลือกตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพ
 • การวางแผนการเงิน: ผู้ส่งออก/ผู้นำเข้าควรคำนึงถึงค่า Local Charge ในแผนการเงิน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด

คำแนะนำ:

 • สอบถามข้อมูล: ผู้ส่งออก/ผู้นำเข้าควรสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ Local Charge จากท่าเรือ บริษัทขนส่งสินค้า ล่วงหน้า
 • เปรียบเทียบราคา: เปรียบเทียบค่า Local Charge ของท่าเรือ บริษัทขนส่งสินค้า ที่แตกต่างกัน
 • ต่อรองราคา: ผู้ส่งออก/ผู้นำเข้าอาจสามารถต่อรองราคา Local Charge กับท่าเรือ บริษัทขนส่งสินค้า ได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณการขนส่ง และความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

Local Charge เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ผู้ส่งออก/ผู้นำเข้าควรทำความเข้าใจ วางแผน และจัดการค่าใช้จ่ายเหล่านี้ เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า