Categories
Blog

Handling Charge คืออะไร?

ประเภทของ Handling Charge 

มี Handling Charge หลายประเภท ขึ้นอยู่กับบริการที่ใช้ ตัวอย่างเช่น: 

 • Terminal Handling Charge (THC): ค่าธรรมเนียมการจัดการท่าเรือ เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการขนถ่ายสินค้าระหว่างตู้คอนเทนเนอร์กับเรือ 
 • Delivery Order (DO) Charge: ค่าธรรมเนียมเอกสาร DO เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการออกเอกสาร DO ซึ่งใช้ในการรับสินค้าจากท่าเรือ 
 • Demurrage Charge: ค่าธรรมเนียมการล่าช้า เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการคืนตู้คอนเทนเนอร์ล่าช้า 
 • Detention Charge: ค่าธรรมเนียมการกักตู้ เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเก็บตู้คอนเทนเนอร์ไว้ที่ท่าเรือนานเกินกำหนด 
 • Customs Clearance Charge: ค่าธรรมเนียมพิธีการศุลกากร เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการพิธีการศุลกากร 

ใครต้องจ่าย Handling Charge? 

โดยทั่วไปแล้ว Handling Charge จะถูกเรียกเก็บจากผู้ส่งออก หรือ ผู้นำเข้า ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการค้า (Incoterms) ที่ตกลงกันไว้ 

วิธีการคำนวณ Handling Charge 

วิธีการคำนวณ Handling Charge แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทขนส่ง สายเรือ หรือผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 

ตัวอย่างการคำนวณ Handling Charge 

 • Terminal Handling Charge (THC): คำนวณเป็นหน่วย TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) 
 • Delivery Order (DO) Charge: คำนวณเป็นใบ 
 • Demurrage Charge: คำนวณเป็นวัน 
 • Detention Charge: คำนวณเป็นวัน 
 • Customs Clearance Charge: คำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าสินค้า 

วิธีการหลีกเลี่ยง Handling Charge 

 • เปรียบเทียบราคาจากผู้ให้บริการหลายราย 
 • เจรจาต่อรองราคา 
 • อ่านเงื่อนไขการค้า (Incoterms) อย่างละเอียด 
 • วางแผนการจัดส่งสินค้าล่วงหน้า 

Handling Charge เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ผู้ประกอบการควรศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบราคาจากผู้ให้บริการหลายรายก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ