Categories
Blog

Delivery Order ใบปล่อยสินค้า

Delivery Order) ใบปล่อยสินค้า คือ ใบที่ผู้นำเข้าต้องใช้สำหรับนำไปปล่อยตู้สินค้าที่ท่าเรือ  ผู้ที่ออกใบนี้ให้คือผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ดังนั้น เอกสารใบนี้จึงความสำคัญอย่างมาก ดังนั้น มันมีข้อมูลที่ละเอียดอย่างครบถ้วนเพื่อให้กระบวนการดำเนินไปได้อย่างเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ ใบปล่อยสินค้าหรือ Delivery Order (D/O) เป็นเอกสารที่ใช้ในการจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล โดยมักจะประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้อย่างละเอียด:

 1. รายละเอียดเรือและเส้นทางเดินทาง:
  • ชื่อเรือและเลขทะเบียน
  • เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ
  • เส้นทางเดินทางของเรือ
 2. ข้อมูลสินค้า:
  • จำนวนทั้งหมดและประเภทของสินค้า
  • รายละเอียดเฉพาะของสินค้า เช่น น้ำหนัก, ปริมาณ, คุณลักษณะเฉพาะ
 3. ข้อมูลการจัดส่ง:
  • ชื่อและที่อยู่ของผู้นำเข้า (CONSIGNEE)
  • ชื่อและที่อยู่ของผู้ส่ง (SHIPPER)
  • สถานที่และวันที่ที่สินค้าคาดว่าจะถึง
 4. เงื่อนไขการจัดส่ง:
  • เงื่อนไขการจ่ายเงิน (หากมี)
  • ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับสินค้าที่ท่าเรือ
 5. ลายเซ็นผู้รับประกัน:
  • ลายเซ็นของเจ้าของเรือหรือตัวแทนทางทะเล
 6. เอกสารประกอบ:
  • ใบอนุญาตหรือเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นตามกฎหมายหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่จะถูกขนส่ง

การใช้ใบปล่อยสินค้า (D/O) เป็นเรื่องสำคัญในการทำการค้าระหว่างประเทศและใช้เป็นหลักฐานในการเรียกร้องสินค้าที่จัดส่งมาถึงท่าเรือปลายทาง การเตรียมเอกสารนี้ให้ครบถ้วนและถูกต้องจะช่วยลดความเสี่ยงในกระบวนการขนส่งและการศุลกากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขการจ่ายเงิน หรือเงื่อนไขการชำระเงิน

ข้อตกลงพิเศษหรือคำสั่งซื้อเพิ่มเติม (ถ้ามี)

คำแนะนำหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้า

การรักษาและการตรวจสอบข้อมูลในใบปล่อยสินค้าอย่างรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันความผิดพลาดและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการนำเข้าสินค้าให้ชัดเจนและปราศจากความไม่เรียบร้อยในการดำเนินงานของธุรกิจขนส่งสินค้า

ความสำคัญทางกฏหมาย

ใบปล่อยสินค้าหรือ Delivery Order (D/O) ป็นเอกสารที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการขนส่งสินค้าทางทะเลตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศได้ด้วย ข้อความหลักๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายใบปล่อยสินค้า (D/O) ได้แก่

 1. สัญญาและข้อกำหนดในการขนส่ง: D/O เป็นเอกสารที่ใช้ในการยืนยันการจัดส่งสินค้าตามสัญญาการขนส่งที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะระบุเงื่อนไขที่ผู้ส่งและผู้รับตกลงกันไว้ เช่น การจ่ายค่าขนส่ง, ความรับผิดชอบในการส่งสินค้า, และเงื่อนไขการรับสินค้าที่ท่าเรือปลายทาง.
 2. เอกสารสำหรับศุลกากร: D/O เป็นเอกสารที่ทำหน้าที่เป็นหลักฐานในการสร้าง Inward Cargo Manifest หรือบัญชีสินค้าขาเข้าประเทศที่ต้องยื่นให้กับศุลกากร เพื่อให้ได้รับอนุญาตให้นำสินค้าเข้าประเทศได้.
 3. สัญญาการค้าระหว่างประเทศ: D/O เป็นเอกสารที่ช่วยในการยืนยันการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ โดยระบุข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า และเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ระหว่างผู้ส่งและผู้รับ.
 4. หลักฐานในการเรียกร้อง: D/O เป็นหลักฐานที่ใช้ในการเรียกร้องสินค้าที่จัดส่งมาถึงท่าเรือปลายทาง โดยใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบและรับสินค้า

การใช้ D/O ต้องเป็นไปตามกฏหมายของแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันไปตามกฏหมายภูมิภาคและนโยบายที่เกี่ยวข้องในการจัดการขนส่งทางทะเล